Testamentul prințesei Maria Cantemir


Material publicat în Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, 2016, nr. 1, p. 102-135

Testamentul Mariei Cantemir in Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 1 (versiunea PDF contine și fotocopiile de pe originalul testamentului)

 

Rezumat

În documentarul Testamentul prințesei Mariei Cantemir (1700-1757) autorii prezintă o scurtă biografie a fiicei marelui învățat român Dimitrie Cantemir a cărei viață s-a desfășurat  în mare parte în Rusia. Atenția principală este acordată Testamentului și Scrisorii testamentare  din  8 august 1757, lăsate de prințesă cu o lună înainte de moarte, documente care au fost descoperite la Moscova în 2009. Se analizează și se apreciază valoarea științifică a celor două acte, se resping unele mituri legate de persoana Mariei, se identifică persoanele care figurează în ele,  iar prin aceasta se întregeste în mare parte biografia prințesei. În Anexă se aduc integral cele două documente în original și traducere în limba română, precum și facsimilile acestora.

Cuvinte cheie: Dinastia Cantemir, Dinastia Cantacuzono,   moștenire, avere, mănăstire, act istoric

Summary

In the documentary Testament Princess Mary Cantemir (1700-1757) the authors present a brief biography of the great sage Romanian Cantemir daughter whose life was held largely in Russia. The main attention is paid wills and testamentary Letter of 8 August 1757 princess left a month before she`s death, documents that were discovered in Moscow in 2009. It is analyzed and assessed the scientific value of the two acts, repel myths the person of Mary, identify persons appearing in them, and thereby largely completes biography of Princess. Fully enclosed bring two documents in original and translation into Romanian and facsimile thereof.

Keywords: Cantemir Dynasty, Cantacuzono, Bantâș, inheritance, property, monastery, historic act

Dacă unele dintre personalitățile Neamului Cantemireștilor care s-au manifestat pe răbojul istoriei timp de două secole (XVII-XVIII) au devenit cunoscute, ba chiar celebre în timpul vieții (Constantin Cantemir, Dimitrie Cantemir, Antioh Cantemir, fiul), apoi altora, cum ar fi, de exemplu,  Maria Cantemir, fiica lui Dimitrie Cantemir, li s-a reliefat parcursul doar în urma unor cercetări și publicații academice ulterioare.

Viața și prezența Mariei Cantemir în înalta societate rusă, cu începere din epoca lui Petru cel Mare până la decesul ei, a fost dezvăluită mai ales prin publicarea la sfârșitul secolului al XIX-lea a unui eseu consacrat ei cu o bogată anexă documentară, care includea în mare parte  corespondența lui Antioh Cantemir cu sora sa, Maria din anii 1732-1744, când cel dintâi reprezenta Coroana rusă ca ambasador la Londra și Paris[1]. Din materialele publicate atunci s-a profilat destul de clar personalitatea Mariei Cantemir, care mai ales din corespondența cu fratele său apare ca o femeie deosebit de cultă, cu vaste interese cărturărești și culturale și chiar științifice. Pe de o parte, cunoscând  câteva limbi, între care şi cele vorbite în Europa Occidentală, ea era la curent cu tot ce era nou în materie de literatură, știință, artă, călătorii de interes științific s.a.  Pe de altă parte, o cunoaștem pe prințesa Maria Cantemir ca pe o persoană care era apreciată și acceptată la Curtea imperială rusă, dar care prefera să respecte o anumită distanță față de aceasta, dedicându-și viața intereselor de familie, ale fraților ei în special, mai ales în materie de apărare și diriguire judicioasă a averilor imobile și mobile, fie moștenite de la tatăl lor Dimitrie Cantemir, fie obținute prin donații imperiale și de rude, fie prin  achiziționări de tot felul. Cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o, fie la Moscova, fie la moșia sa Marino Ulitkino de lângă vechia capitală a Rusiei, unde avea curți bine amenajate, înconjurată de un număr destul de mare de slugi de tot felul.

În ultima vreme în urma unor cercetări aprofundate în arhivele ruse  au fost editate un șir de opere cantemirene[2],  mai multe documente necunoscute[3], au fost realizate un șir de alte studii dedicate Cantemireștilor[4], dintre care unele de proporții impunătoare[5], inclusiv și despre Maria Cantemir[6], din care s-a profilat cu o și mai multă claritate întreaga viață, celei care a fost apreciată mai târziu drept „femeia cea mai cultă”  din Rusia din prima jumătate a sec. al XVIII-lea[7].

Totodată, în publicațiile din ultimii ani, au fost spulberate unele mituri care persistau de mai multă vreme în ceea ce privește persoana prințesei Maria Cantemir, apariția și manifestarea ei în mediul Curții imperiale ruse și mai ales în ceea ce privește relațiile ei cu Petru cel Mare. Un timp îndelungat s-a crezut că chiar tatăl ei Dimitrie Cantemir ar fi fost acela care a pus la cale această apropiere dintre fiica sa și împăratul Rusiei, urmărind anumite interese politice. În urma acestor relații, precum s-a admis pe nedrept, prințesa Maria trebuia să aibă un urmaș, sarcină pe care ar fi pierdut-o în  timpul campaniei la Marea Caspică în 1722. Aceste „adevăruri” au  pornit de fapt de la niște clevetiri a unor neprieteni, dar și a unor interpretări eronate de pe urma unor zvonuri, care s-au dovedit cu totul neîntemeiate, ceea ce a fost arătat cu serioase argumente într-un șir de publicații academice din ultima vreme[8]. De asemenea, s-a dovedit a fi eronată opinia, că Maria ar fi fost înhumată în biserica din satul Marino. Testamentul și Scrisoarea testamentară, dar și mesajul din 12 septembrie 1757 a fraților Cantemir, la care ne vom referi mai jos, arată convingător că prințesa Maria a murit la Moscova și a fost înmormântată în biserica de iarnă de la mănăstirea greacă Sf. Nicolai din aceiași urbe, alături de fratele ei Antioh, deși, conform Testamentului ea într-adevăr a dorit să fie înhumată la Marino Ulitkino. Mai multă vreme s-a crezut, și mai răzbate și până astăzi în scrieri artistice și în mass media, că hramul bisericii din satul Marino Ulitkino ar fi avut hramul Sf. Maria Magdalena, dat de Maria Cantemir, și aceasta că ar fi o aluzie la careva păcate din tinerețe. Și acest mit nu corespunde adevărului, căci din Testamentul Mariei reiese clar, că prințesa noastră a cumpărat această moșie cu sat și biserică care  pe atunci deja purta hramul mai sus arătat.

Rezumând cele constatate în studiile noastre dar și ale altor cercetători[9] vom arăta că Maria s-a născut la Iași în 1700, la circa un an după căsătoria părinților săi Dimitrie Cantemir și Casandra, fiica lui Șerban Cantacuzino, domnul Țării Românești. Cea mai mare parte a copilăriei, până la ocuparea tronului Moldovei de tatăl ei, în noiembrie 1710, Maria și-a petrecut-o în capitala otomană – Istanbul. După o jumătate de an de ședere la Iași în urma înfrângerii armatei moldo-ruse la Stănilești în 1711 se refugiază cu toată familia în Rusia, la început la Harkov (1711-1713), apoi la Moscova, unde își va petrece cea mai mare parte a restului vieții sale, până la vârsta de 57 de ani.

În copilărie și adolescență a avut parte de o educație aleasă, studiind în familie sub diriguirea învățatului dascăl  grec A. Condoidi, sub îndrumarea căruia a însușit mai multe limbi, a studiat teologia, literatura, retorica ș.a. Totodată, în această privință și-a spus cuvântul şi anturajul din casa părinților ei, cultura și pregătirea lor intelectuală. După stabilirea la Moscova ea a continuat să studieze sub îndrumarea lui Ivan Ilinski, de la care a învățat mai ales limba rusă[10].

La frageda vârstă de 13 ani, în urma morții premature a mamei sale, Maria s-a văzut nevoită de a îndeplini și rolul de mamă și educatoare, împreună cu sora ei Smaragda (1701-1720) a fraților mai mici (Constantin, Matei (Matvei), Șerban (Serghei) și Antioh).  Deosebit de atașată a rămas Maria față de mezinul Antioh care avea pe atunci doar 4-5 ani, atașament, care cu timpul s-a revărsat într-o prietenie frățească ce a durat până la moartea fratelui în 1744. Deosebit de important s-a dovedit a fi rolul Mariei în familie după decesul lui Dimitrie Cantemir în august 1723. Or, către acea dată  Smaragda se stinsese din viață, iar cei patru frați ai ei erau încă minori și de aceea ea a trebuit să joace rolul de cap de familie. În virtutea acestor obligații s-a văzut nevoită să se ocupe nu numai de treburile casei și grija de ceilalți membri ai familiei, dar și de averile moștenite de la tatăl lor. În paralel, Maria pentru a menține prezența Cantemireștilor în atenția Curții imperiale întreprinde în mai multe rânduri călătorii la Sankt-Petersburg, unde de fiecare dată își vizitează frații, desfășoară acțiuni ca să-i căsătorească, cât mai reușit, iar problemele care se iveau pe parcurs, de cele mai multe ori litigii de proprietate, le rezolva prin demersuri și prin obținerea de audiențe la altețele lor imperiale. De fiecare dată, tânăra prințesă a dat dovadă de pricepere și abilitate în relațiile cu persoane înalt puse de la Curte, dar și cu noile sale rude în urma căsătoriilor fraților săi Constantin și Matei. Treptat, Maria până într-atât a fost absorbită de toate acestea activități, încât a neglijat aproape total interesul față de căsătoria ei, căci pretendenți la mâna ei au fost destui.

Plecarea lui Antioh în misiuni diplomatice i-a deschis prințesei (sau „kneajnei” cum era numită în Rusia) Maria o nouă sferă de activitate ce ținea nu doar de reprezentarea și apărarea intereselor fratelui mai mic în Rusia, ci și de întreținerea celor mai strânse legături cu acesta, menținând de-a lungul anilor o bogată corespondenţă, care, ulterior fiind publicată, a scos în vileag  bogatul univers cultural și spiritual al celor doi frați, marele lor interes față de carte, față de tot ce era nou în Europa. Mariei i-a revenit şi grijile legate de aducerea de la Paris a corpului neînsuflețit a fratelui său Antioh și înmormântarea lui alături de părinți și de sora sa în una din bisericile mănăstirii grecești Sfântul Nicolai din Moscova.

Din perioada de după moartea lui Antioh, după cu reiese din totalitatea de documente păstrate, dintre care unele publicate, „kneajna Maria Cantemirova” se afla în relații destul de bune cu fratele ei Serghei, cu care încerca să rezolve diferite probleme de viață, de administrarea cât mai judicioasă a moșiilor Cantemireștilor, precum și de partajarea echitabilă a averilor rămase după decesul fraților Antioh și Constantin (1747). De altfel, realizarea prevederilor testamentului ei, după obștescul ei sfârșit, care de altfel a avut loc la 9 septembrie 1757, o încredințează fratelui Serghei.

Se pare că pentru prima dată despre existența unui testament a „kneajnei  Maria Cantemirova” scrie I. Șimko, care face referințe într-o formă rezumativă la  prevederile acestuia, indicând și coordonatele de păstrare în Arhiva Ministerului de Justiție a Rusiei în fondul Colegiului de justiție din Moscova (Московский Архив Министерства Юстиции, Дела юстиц-колегии, № 2.5491, № 11). Tot acesta arata că Testamentul de bază este însoțit  de o Scrisoare testamentară adresată de Maria fratelui ei Serghei Cantemir, în care detaliază unele puncte ale Testamentului numit în originalul rusesc „духовная”. Pornind de la coordonatele indicate de I. Șimko și cunoscând că fondurile Arhivei Ministerului de Justiție  au fost ulterior înglobate în Arhiva de Stat a Actelor Vechi a Rusiei (Российский Государственный Архив Древних Актов (РГАДА) din Moscova,  în anul 2009, în cadrul Programului de stat „Cantemir”, am întreprins investigații speciale în vederea depistării acestor documente, care s-au încununat de succes. Astfel, în arhiva mai sus numită în fondul 1374,  unitatea de păstrare nr. 11 este inclus originalul Testamentului prințesei Maria Cantemir[11], iar la aceleași cote, la unitatea de păstrare nr. 9, este inclusă  Scrisoarea testamentară[12] a Mariei adresată fratelui ei Serghei, ambele documente fiind întocmite la 8 august 1757.

Testamentul se deschide printr-un preambul în care este desemnat executorul de încredere (душеприкащик) kneazul Nikita Iurievici Trubețkoi, general-procuror și deținător de alte înalte ranguri și titluri onorifice, demnitar țarist apropiat de familia Cantemireștilor[13].

După aceasta urmează 9 puncte ale Testamentului în care Maria formulează ultimele sale dorințe și porunci, dintre care primele două se referă la construcția din banii ei proprii a unei mănăstiri de maici pe moșia ei în satul Marino Ulitkino. În caz dacă nu va fi acceptată  de instanțele de stat această prevedere, arăta în continuate Maria în Testamentul, banii să fie împărțiți mai multor mănăstiri și biserici, precum și unor oamenilor sărmani. Celelalte puncte cuprind indicații  cum și cui să fie partajate moșiile, satele și cătunele, casele, banii, briliantele și alte bijuterii, veselă de argint și de  porțelan, îmbrăcămintea, trăsuri, cai ș.a., între frații ei Matvei și Serghei, precum și altor rude dinspre mamă și tată. Nu în ultimul rând, „kneajna” indica unde și cum să fie înmormântată, fiind vorba de un loc în apropiere de biserica din satul Marino.  Într-un punct aparte acordă atenție deosebită slugilor sale, cărora le dăruiește libertate personală și roagă ca după moartea ei toți să fie asigurați cu cele necesare timp de o jumătate de an, până își vor găsi alte surse de subzistență. Neașteptată într-un fel este maniera în care prințesa Maria își împarte moșiile: dacă unele dintre ele, între care și cea de la  Marino Ulitkino urmau fă fie împărțite între frați, apoi altele (nu se indică concret care anume) trebuiau retrocedate Curții imperiale.

În Scrisoarea testamentară „kneajna Maria” vine  cu detalieri la Testamentul de bază și cu numeroase indicații cui (sunt aduse multe nume concrete, fie rude, fie slugi, fie mănăstiri sau biserici) și cum urmează să fie împărțiți banii, bijuteriile, îmbrăcămintea, vesela și alte lucruri mărunte din casă. Din aceeași Scrisoare ținem să evidențiem faptul că Maria ruga să fie apreciată valoarea unei „perle” deosebite (se pare a unui colier cu perle) din colecția ei de bijuterii. În cazul în care aceasta ar valora scump exprima dorinţa ca ea să-i fie oferită din partea ei împărătesei, iar dacă se va dovedi a fi mai puțin valoroasă, să fie oferită lui N. Iu. Trubețkoi.

Din aceste două documente mai reiese că la vârsta de 25 de ani, precum și în ultima perioadă de viață Maria, înainte de moarte, a trecut prin bolii grele.  Conținutul actelor mai arată să prințesa era deosebit de evlavioasă și mergea pe la mai multe biserici și mănăstiri din Moscova și împrejurimile ei, era foarte atentă  cu rudele ei, unora dintre ele fiindu-le nașă de botez, cum a fost de exemplu Elena, fiica lui Serghei Cantemir.

Ambele documente au fost dictate de prințesa Maria și scrise de Ivan Andreev, fiul lui Solomenov, funcționar la Colegiului de Stat al Justiției, fiind de față și duhovnicul prințesei Iosif Bezsonov, ieromonah la mănăstirea Zlatoust din Moscova. Fiecare din cele 9 puncte din Testament sunt semnate într-o formă neobișnuită  de trepte de la un punct la altul de Maria și de duhovnicul ei. La 3 octombrie 1757, adică după decesul Mariei, Nikita Iurievici Trubețkoi a depus Testamentul la Colegiului de Stat al Justiției, unde funcționarii au verificat cele stipulate și l-au confirmat prin rezoluția din 28 noiembrie 1757, aplicând ștampila instituției în cauză.

Precum au arătat cercetările, deja la 12 septembrie 1757, frații  Matvei și Serghei Cantemir îl informau pe kneazul N. Iu. Trubețkoi, ca executor de încredere, că deoarece ei erau bolnavi nu s-a adus la îndeplinire dorința Mariei de a fi înhumată la Marino, situat la 40 de verste de Moscova, ci în biserica de iarnă în necropola familiară a Cantemireștilor de la mănăstirea grecească Sf. Nicolai din Moscova, alături de părinți, soră și fratele ei Antioh.

După un an de la decesul Mariei, același N. Iu. Trubețkoi a adresat fraților Cantemir o scrisoare prin care solicita informații cum s-au realizat alte prevederi ale Testamentului[14]. În răspunsul acestora se arăta că, din aceleași cauze, au dat preferință celei de-a doua variante a prevederilor Testamentului, împărțind 2000 de ruble prevăzute construcției lăcașului sfânt de la Marino mai multor biserici din Moscova și din împrejurimi, iar altele, –  2000 de ruble – au fost împărțite între rudele din neamurile Cantemir și Cantacuzino. Cât privește „perla mare”, care urma să fie oferită împărătesei, aceasta din urmă a găsit de cuviință că este mai nimerit ca podoaba în cauză să înfrumusețeze icoana de la mormântul prințesei Maria[15].

Întrucât până în prezent au fost publicate testamentele lui Dimitrie Cantemir[16], Antioh Cantemir[17] și Serghei Cantemir[18], am găsit de cuviință că șirul acestora ar trebui completat cu cel al prințesei Maria Cantemir, cu atât mai mult că Testamentul, precum și Scrisoarea ei testamentară vin cu dezvăluiri noi și interesante privitoare la personalitatea prințesei Maria și relațiile cu rudele dinspre tată și dinspre mamă, cu biserica și chiar oamenii simpli care au înconjurat-o în timpul vieții.

 


În Anexe aducem cele două documente în original însoțite de traduceri în limba română, precum și fotocopiile  acestora. În transcrierea documentelor s-a respectat ortografia epocii cu excepția literelor arhaice rămase din slava veche, fiind înlocuite cu literele alfabetului contemporan rusesc.

 

 

ANEXE

 

I.

               [Духовная княжны Maрии Димитриевны Кантемировой]

 л.1                   

 Во имя Святыя Единосущныя животворящия и неразделимыя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Волоского Господаря дочь княжна Марья княжнь (sic!) Дмитреева дочь Кантемирова видя я себя в болезни пищу сию духовную в самой сущей чистой памяти. В прошлые годы от рождения моего находилась я дватцати пяти лет и одержима была великою болезния. В той своей болезни просила я у создателя Своего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа милости. Дабы мне Господь Бог дал от Скорби облегчение, и притом, обещалась я по исправности своей как буду здорова построить девичей монастырь токмо за не исправностию своею о построении вновь того монастыря где надлежит просить поныне умедлила. Того ради сею моею духовною завещаю и с покорностию моею прошу по смерти моей учинить со мною милость. Его светлости Высокопревосходительного генерала фелтмаршала и обоих Российских ординов кавалера генерала прокурора князь Никиту Юрьевича Трубецкага[19] по сей моей духовной возыметь свой труд быть моим душеприкащиком и приказать брату моему князь Сергию Дмитреевичю  Кантемиру учинить следующее:

[Подпись] Князевская Присяга //

 

1

л.1об  О построении вновь по обещанию моему монастыря подать где надлежит прошение дабы повелено было построить монастырь в купленой моей подмосковной вотчине в селе Марине Улиткино тож на том месте  где мой дом построен, палаты и аграда каменная  и деревянная, церковь каменная во имя Святыя и Равноапостолныя Марии Магдалины и покои жилые деревянные, рыбные пруды. И ежели по указу ея Императорскаго Величества повелено будет оной монастырь построить, чтоб приказать достроить и монастырь, установить означенному ж[e] брату моему князь Сергию Дмитреевичю Кантемиру на строение того монастыря оставляю денег тысечю рублев. А повелено б было в том  монастыре быть монахиням двенатцати человеком, да выскусе желавшим шести человеком при церкве и священнику з диаконом да дву церковником, а для содержания церквы, монахинь белиц и священника с причетники оставляю в процент три тысечи рублев да повелено б было отдать к тому монастырю купленую мою подмосковную вотчину означенное село Марино Улиткинно, тож закупленую ж[e] вотчину дядею моим покойным капитаном Григорьем Михайловичем Бантышем[20] в Вяземском уезде селцо Федотково которые вотчины за мною справлены и отказаны.

л.2       Московской мой дом с каменным// и деревянным [и деревянным] [sic! два раза] строением, медная и оловянная всякого звания посуда что явитца.

                            [Подпись] До Духовной

2.

Ежели паче чаяния монастырь построить не допустят то оставшие для монастыря денги отдать на строение неимущих церквей и бедным людем две тысечи рублев. А другие две тысечи рублев – племянникам моим, братей моих, детям[21] генерала лейтенанта князь Канстантина Степановича Кантакузина[22], детям Аврамия да Степану[23] разделить по равным частям. А московской двор и селцо Федотково брату моему двоюродному подполковнику князь Димитрию Антиоховичю Кантемиру. Mедную и оловянную посуду продав роздать неимущим людем. А село Марино – братьям моим князь Матвею и князь Сергию Дмитреевичам. И содержать им в том селе Марине святую церковь и священника c прячетники вечно также как при мне было. Непременно, дать в ту церковь из серебреной моей посуды блюдо да тарелку серебреные.

          [Продолжение подписи]  Хозяйственного назначения Княжны //

 

3.

л.2об    Ежели при животе моем в селцо Федотково из села Щитова Городища не перенесу Я церквы и не построю, то построить по смерти моей. А по строении той церквы из Духовной Кансистории в Вяземское духовное Правление указ послан и бревны для того строения приготовлены.

[Продолжение подписи]  Княжне Марии

 

4.

Вещи мои брилиантовые, алмазные и протчие которые надеюсь быть ценою до четырех тысечь рублев или более оные – разделить брату моем князь Сергию Дмитреевичю с племянниками моими с вышеобявленными князь  [оставленно место для 5-6 букв] Кантемиром, да с князьями ж[e] Аврамом да Степаном Кантакузиными, по равным частям.

         [Продолжение подписи]  Княжна Димитревны.

 

5.

Оставшую мне после брата моего покойного князь Антиоха Дмитреевича Кантемира серебреную посуду, скатерти, салфетки что их на лицо есть, разделить брату моему князь Сергию Дмитреевичю с племянниками моими князь Аврамом да князь Степаном Кантакузиными по полам.

[Продолжение подписи]  Княжна Кантемировой //

 

6.

л.3     Тело мое грешное погрести без всякой церемонии в подмосковной моей вотчине в селе Марине {в котором я желаю монастырь девичей построить} при церкви Святыя Равноапостолныя Марии Магдалины. При погребении и в милостынь и здержать приказано из денег моих брату моему князь Сергию Дмитреевичю сколко потребно будет. Священнику тое церквы дать дватцать рублев, церковником тое ж[e] церквы дать дватцать рублев, ибо они должны в шесть недель читать непрестанно день и ночь Псалтырь сорокоустия на дватцать церквей священником с причетники – по два рубли с полтиною, на ладани, свечи, на вино церковное, на кутьи по полтара рубли на каждую церковь, да в год поминать отдать на двенатцать церквей по десети рублев на церковь.

[Подпись]  Мария.

[Подпись]   Отец Духовный

7.

Всенижайше Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшую Государыню[24]  прошу о пожалованных мне в вечное владение деревнях что ея Величество с ними соизволит, ежели оные деревни не пожалованы будут братьям моим князь Матвею, князь Сергию

л.3об    Дмитреевичю Кантемиром, // дабы оных моих деревень протчим в раздачю отдавать было не повелено, а повелено б было тем деревням быть в ведомстве дворцовом вечно.

                      [Продолжение подписи]  Канте-

                     [Продолжение подписи]  Златоустoвскаго

 

8.

Имеющихся дворовых моих людей {которые в нынешнюю перепись написаны в их же городских моих деревнях} отпустила я на волю и написаны им отпускные писмы о чем от меня обявлено в Московской Губернской Канцелярии. И прошу об них дабы они по моеий кончине обижены не были и отпускные писмы отданы б были без всякого удержания, а пока месту они не приищут себе пропитания из дому моего их не высылат но быть им в тех же покоях где они ныне живут, и  дрова им давать а по кончине моей дать им на пропитание на полгода дабы в том они не претерпели нужды.

           [Продолжение подписи]  – Mирова 

          [Продолжение подписи]  М[о]н[а]ст[ы]ря

 

9.

А о пожитках же моих о платье, о посуде фарфоровой и о протчей домовой всякой мелоче и об оставших денгах куда что употребить приказано брату моему князь Сергию Дмитреевичю. В Москве августа, 8 дня, 1757 году.

[Подпись]  Pуку приложила.

[Подпись]  Иеромонах Иосиф Безсонов, был и подписался //

 


л.4      Сия духовная Государственной Юстиц Колегии в Канторе сего 1757 года октября 3 дня явлена от его светлостигенерала фелтмаршала действителного тайного советника и генерал прокурора обоих российских ординов кавалера и лейбгвардии маеора князь Никиты Юрьевича Трубецкого для свидетелства и записки. И чрез допросы писца сей духовной служителя Её Ивана Андреева сына Соломенова и подписавшагося под оною свидетеля Златоустовского монастыря Иеромонаха Иосифа Безсонова, свидетельствована, а по свидетельству явилась оная Учинена по воле означенной Завещательницы княжны Кантемировой. И руку к сей духовной приложила она Завещателница сама и писец оную писал а свидетель во свидетельстве подписался по её Завещательницы прозбе и при учинении оной была она в целом уме и памяти и спору на сию духовную ни одного никакого не было. Которого и в Юстиц Канторе ни одного не явилось; того ради сего ноября «27» дня 1757 года по указу Ея императорскаго величества и по определению оной канторы велено сию духовную взяв с неё по силе указов пошлин пятдесят копеек с них на нужные расходы одну четверть копейки да за два листа гербовой бумаги четыре рубли записать в записную таковым духовным а денги в приходную книги и подъписав на оной явку и свидетельсво и запечататъ её коллежскою печатью за скрепою секретарскою для надлежащаго по ней исполнения отдать его светлости с роспискою ибо во оной по размотрению Юстиц Канторы никакой указом противности не усмотрено. Понеже она княжна по той своей духовной деревень своих в монастырь действително не от дала а только написала чтоб о строении монастыря и о даче ко оному деревень просит наследником её позволения где по указом надлежит и ежели в той прозбе будет отказано то те свои деревни и движимое свое имение определила она в разделение аставшим по ней наследникам. И роздать на строение церквей за поминовение своей души. В чем во всем в силе указов имела она Завещательница волю, а о действительном по оной духовной исполнения означенным наследникам битчелом.//

л.4об    Где по указом надлежит, ибо оное до разсмотрения Юстиц Канторы не принадлежит и по тому определению со оной духовной пошлины и за гербовую бумагу и на расход всего четыре рубли пятдесят копеек с четвертью взяты и в приходной книге под № 36-м записаны ноября 28 дня 1757 года.

[Подпись ] Aлександр  …. [фамилия неразборчива]

У сей духовной государственной Юстиц Коллегии печать

[место  печати]

                                                      Господин канцелярист Никита Назаров

 

РГАДА. Фонд 1374, оп. 1, ед. хр. 11, л. 1-4об

 

Traducere

[Testamentul kneajnei Maria Dimitrievna Cantemir]

 

În numele nedespărțitei de o singură ființă dătătoare de viață a Sfintei Treimi a Tatălui, a Fiului și Sfântului Duh. Amin. Eu, kneajna Maria, fiica Domnului valah, kneazul Dimitrie Cantemir, văzându-mă bolnavă scriu această mărturie de suflet în deplină și curată capacitate a minții. În anii trecuți, la al 25 an de la  naștere, rugatu-l-am eu pe Creatorul Domnul Dumnezeu  meu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să se milostivească să-mi aline durarea și îndată ce mă voi întrema și voi fi sănătoasă am făgăduit să construiesc o mănăstire de maici, dar din a mea neglijență am tărăgănat  aceasta. Și de aceea în conformitate cu această diată las cuvânt ca după moartea mea să se milostivească Luminăția Sa Nikita Iurievici Trubețkoi[25], Excelența Sa, general-feldmareșal și cavaler a ambelor ordine posienești, general-procuror prin acest testament să-și asume efortul de a fi executorul și de a-i cere fratelui meu kneazul Serghei Dimitrievici Сantemir ca prin jurământ să aducă la îndeplinire următoarele:

[Semnătura] Jurământul kneajnei

1

Conform testamentului meu în vederea construirii mănăstirii să se facă o petiție în instanțele cuvenite ca să fie îngăduită construirea mănăstirii acesteia pe moșia cumpărată de mine în satul Marino Ulitkino pe  acel loc unde este casa mea  cu alte construcții și gard de piatră  și de lemn, biserică de piatră cu hramul celei întocmai cu Apostolii Sfânta Maria Magdalena și chilii din lemn și iazuri de pește. Și dacă prin ucazul Alteței sale împărătești se va porunci de a construi această mănăstire și pentru aducerea la bun sfârșit a zidirii mănăstirii, de a stabili  fratelui meu kneazului Serghei Dimitrievici Cantemir suma de una mie de ruble pentru construcția acestei mănăstiri. Și a dispune ca în această mănăstire să fie douăsprezece persoane, călugărițe și de dorit dimpreună cu șase persoane la biserică: un preot și un diacon, precum două monahii și slujitoare pentru întreținerea bisericii, cu un preot și citeți las procent trei mii ruble și să fie dată acestei mănăstiri moșia Marino Ulitkino de lângă  Moscova, cumpărată  de mine, precum și moșia cumpărată de căpitanul Grigorii Mihailovici Bantâș[26], actualmente decedat, satul Fedotkovo, uezdul Viazemsk, moșie care a fost de mine dobândită și la care renunț,  casa mea de piatră de la Moscova cu anexa de lemn și vesela de cositor indicată, de tot felul.

[Continuarea  semnăturii]  la testamentul

2

Și dacă năzuințele de a construi această mănăstire  nu vor fi acceptate,  atunci banii prevăzuți pentru mănăstire, în sumă de două mii ruble, să fie dați bisericilor sărace  și oamenilor sărmani. Iar alte două mii ruble – nepoților mei, fraților mei, copiilor vărului meu[27] general-locotenent Constantin Stepanovici Cantacuzino[28], copiilor Avram și Stepan[29] în părți egale. Iar curtea de la Moscova  și satul Fedotkovo – vărului mei locotenent-colonel, kneazul Dimitrie Antiohovici Cantemir.  Tacâmurile de cupru și cositor fiind vândute, banii să fie împărțite oamenilor nevoiași. Iar satul Marino – fraților mei kneazul Matvei și kneazul Serghei Dimitrievici  și Sfânta biserică din satul Marino,  preotul și citeții ca și în timpul vieții mele, să fie întreținută de ei în veci. Numaidecât să fie date bisericii din tacâmurile mele de argint un blid și o farfurie de argint.

Continuarea semnăturii]   cu destinație utilitară  al  Kneajnei

 

3

Dacă în timpul cât voi mai fi în viață  în cătunul  Fedotcovo nu va fi transferată biserica  din satul Șcitova Gorodișce și nu o voi construi, atunci să fie construită după moartea mea.  Iar pentru înălțarea acelei  biserici  la cârmuirea  duhovnicească  din Viazemsk este trimis ukazul și sunt pregătite bârnele pentru construcție.

[Continuarea  semnăturii ] Kneajne Maria

 

4

Lucrurile mele cu briliante, diamante și altele care nădăjduiesc să fie prețuite cu patru mii ruble sau mai bine, să fie partajate în părți egale între fratele meu kneazul Serghei Dimitrievici  și nepoții mei, cât și mai sus  arătații  de către kneazul [lăsat loc liber 5-6 litere]  Cantemir și cu knejii Avram și Stepan Cantacuzino.[Continuarea  semnăturii ] Kneajna Dimitrevna

5

Tacâmurile de argint, fețele de masă, șervețelele care sunt luate la evidență, rămase de la fratele defunct, cneazul Antioh Cantemir să fie împărțite între fratele meu kneazul Serghei Dimitrievici și nepoții mei  kneazul Avram și kneazul Stepan Cantacuzino în părți egale.

[Continuarea  semnăturii ] Kneajna Cantemirovna

 

6

Și păcătosul meu trup să fie înhumat fără de nici o ceremonie la moșia mea din satul Marino de lângă Moscova, unde eu doresc să fie ridicată o mănăstire  de maici, în apropiere de  biserica cu hramul Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. La înmormântare și la milostenie să fie cheltuiți  bani cât va fi nevoie din cei lăsați fratelui mei Serghei Dimitrievici. Preotului  acelei biserici să-i fie date douăzeci ruble, iar țârcovnicilor aceleiași biserici să li se dea douăzeci ruble, dat fiind faptul că ei trebuie timp de șase săptămâni să citească zi și noapte Psaltirea  patruzeci de zile în douăzeci de biserici – de către preot și citeți – câte două ruble și jumătate, pentru tămâie, lumânări, vin bisericesc, pentru colivă – câte o rublă și jumătate de fiecare biserică, iar pentru a pomeni în douăzeci de biserici – câte zece ruble de fiecare biserică.

[Semnătura] Maria. 

[Semnătură de altă mână ] Părinte Duhovnic

 

7

Cu prea adâncă plecăciune rog Altețea Sa Imperială Preamilostiva Împărăteasă[30] ca satele acordate mie în veșnică stăpânire să dispună de ele Altețea Sa după bunul ei plac, dacă aceste sate nu vor fi acordate fraților mei Cantemir, kneazul Matvei, kneazul Serghei Dimitrievici  acele sate ale mele nu s-a dat poruncă să fie distribuite, ci s-a poruncit ca acele sate să treacă pe veci sub administrarea Curții [Imperiale].

[Continuarea semnăturii] Cante-

[Semnătură de altă mână ] de la Zlatoust

8

Iar oamenii în slujba casei mele care prin recensământ sunt înscriși în satele mele orășenești  eu le-am dat slobozenie și lor le sunt întocmite scrisori de punere în libertate, fapt despre  care eu am declarat la Cancelaria Gubernială din Moscova. Și rog ca după  moartea mea să nu fie obijduiți și scrisorile de eliberare să le fie înmânate fără întârziere, iar până nu-și vor găsi vreo sursă de întreținere să nu fie dați afară din casa mea, ci să rămână în locuințele lor în care viețuiesc și își duc traiul astăzi și să li se dea lemne de foc, iar după, decesul meu să li se dea pentru hrană  timp de jumătate de an și să nu ducă lipsă de nimic.

[Continuarea semnăturii] – Mirova.

[Semnătură de altă mână ] Mănăstire

9

Iar micile lucruri casnice, hainele mele, vesela de porțelan și alte obiecte  mărunte din casă și banii rămași unde și în ce mod să fie folosiți i s-a ordonat fratelui meu,  kneazul Serghei Dimitrievici. Moscova,  în ziua de 8 august  anul 1757.

[Semnătură] Am semnat cu mâna mea proprie.

[Semnătură de altă mână ] Ieromonah Iosif Bezsonov, am  fost de față și a iscălit  

 


În oficiul Colegiului de Stat al Justiției este depus acest Testament în anul 1757, octombrie  ziua a treia, prezentat de Luminăția Sa general-feldmareșalul Nikita Iurievici Trubețkoi, consilier titular de taină și general-procuror, cavaler  al ambelor ordene rosienești și leibmaior  de gardă, drept mărturie spre înregistrare  și prin audierea scribului acestui Testament funcționarul acestuia Ivan Andreev, fiul lui Solomenov și Iosif Bezsonov Ieromonah  al Mănăstirii  Zlatoust, care s-a iscălit sub acesta ca martor, iar prin voința numitei testatare kneajna Cantemirova este adevărat. Și pe acest Testament și-a pus semnătura cu propria mână testatara și acest  scrib, și drept mărturie a semnat la rugămintea testatarei acestuia și la întocmirea căruia Ea era în deplină  capacitate a minții și a memorie și nu s-a aflat nimeni ca să pună în discuție acest testament. Și în Oficiul de Justiție nu s-a prezentat nimeni.

Și în virtutea acestei împrejurări  în ziua a 27 a lui noiembrie anul 1757, prin ucazul Alteței Sale Imperiale și prin decizia  acelui oficiu, s-a poruncit ca pentru acest Testament să fie încasată conform ucazurilor o taxă de cinzeci copeici pentru cheltuielile necesare, un sfert de copeică pentru  hârtia  cu  stemă, patru ruble pentru a fi înscris  în registrul  unor asemenea testamente, iar  banii – la cărțile de venituri. Și semnând  această prezență și mărturie  să fie ștampilată  cu pecetea Colegiului și prin întărirea Secretarului spre executare și urmează să fie dată o recipisă conform Colegiului de Justiție Luminăției Sale, căci  nici un fel de împotrivire ucazului nu s-a observat.

În virtutea acestui Testament în realitate, kneajna nu a dat mănăstirii satele sale, ci doar a scris ca pentru construirea mănăstirii și darea satelor celei mănăstiri să fie rugată ea [Împărăteasa – n.n.] de către moștenitor, unde prin ucaz urmează și dacă această rugăminte va fi respinsă [de Împărăteasă – n.n.] atunci acele sate și avuția sa [a Mariei- n.n.] mobilă să fie împărțită între moștenitorii ei rămași, și a o distribui [averea – n.n.] pentru construcția bisericii și pomenirea sufletului ei, cea ce a avut ea, testatara, voința și în virtutea puterii ucazurilor, iar pentru executarea reală a acestui Testament  moștenitorii  să dea de știre.

Și unde prin ucaz urmează, dat fiind faptul, că  acesta nu a aparținut până la examinare în Oficiul de Justiție și conform acestei  hotărâri să fie prestată o taxa pentru Testament și pentru hârtia cu stemă și pentru întreaga cheltuială – patru ruble cincizeci de copeici și un sfert de copeici și în cartea de  venituri este înscris la numărul 36 în ziua a douăzeci și opt a lui noiembrie anul 1757. [Semnătură ] Aлександр  … [numele de familie indescifrabil]

 

Pe acest Testament se aplică ștampila Colegiului de Justiție  [locul ștampilei]

 

Domnul cancelarist Nikita Hazarov

 

 

 

 

[Завещательное письмо княжны Maрии Димитриевны Кантемир адресованную брату своему Сергею Кантемиру от 8 августа 1757]

 

л. 1                                  Государь мой, Братец, князь Сергей Димитриевич

 

Как Вам известно что я нахожусь в болезни немалое время, чего ради написала я духовную что куда из моего имения употребить очез и дан покорно прошу дабы по той моей духовной приложили  свой труд. A в той моей духовной о платье моем, о посуде  фарфоровой и о прочей домовой всякой мелоче и об оставшие деньга что куда употребить не написано.

Того ради Вас Государь моего братца покорно  прошу тело мое грешное погрести в подмосковной  моей вотчине в селе Марине между церковью и саду по левую сторону церквы без всякой церемонии. Над телом моим  сделать каменую часовню круглую мерою внутри той часовни пять аршин[31]. В круг той часовни с наружи зделать наши герба[32], покрыть белыми плитами, постановить на верху часовни зделав крест медной и вызолотить. В часовне поставить образ Пресвятые Отцы Алтырския[33] окладной, для панихид зделать ис черной моей топки транценелевой ризы патрахель, а кадило купить медной. Гроб поставить среди часовни и покрыть покрывалом малиновым отласным шито золотым волоченым, а крест положить ис позумента широкого золотого, а другой покров зделать повседневно черный суконной збаерамой  шолковой. При погребении  тела моего священикам с причетники и нищими и по тюрмам раздать в милостыню из наличных моих денег что надлежит по Вашему разсуждению. Отцу моему духовному дать дватцать рувлев, а что в четыре десятницу сорокоустия раздать, и в годовыя  – службы, о том написано в духовной моей именно:

Портрет который пожалован мне блаженный и высокой славы  достойный памети от Государя Императора Петра Великого, и от Государини Императрицы Екатерины Алексеевны, после матери моей[34] носить, оной портрет привесить в  селе Марине  в

л.1об    церкви к образу Пресвятые Отцы Казанския. Образы мои // окладные и неокладные отдать все в туже церковь и поставить их где надлежит порядочно.

А что имеетца в  селе  Марине в доме моем  в сундуках и в коробочках кроме  платья также и здесь в Москве, серебренной посуды кроме серебра что после брата князя Антиоха Дмитриевича оное все собрать  и хранить для монастыря.

Жемчужину большую[35] буде она стоить цены немалой то поднести Всемилостивейщей Государине[36], eже ли же не очень большой цене стоит то подарить душеприкащику моему его Cветлости Bысокопревосходительному генералу фельт-маршалу и обоих российских орденов, кавалер генерал-прокурор Никите Юрьевиче Трубецкому. Еже ли  же та жемчюженна поднесена  будет Всемилостивейщей Государине то Его Светлости подарить что ни есть  другое по Вашему разсуждению.

Брату моему князь Матвею Дмитриевичю – перстень золотой с брилиантом, сердечком осыпан мелкими брилианты. Невестушке моем княгине Аграфене Яковлевне[37] – ручка розовая с яхантами, что  на голове носят, карете лошеди.

Всякое мое скотину что останетца  за поминовением моим разделить по Вашему разсуждению, Вам, себе и  брату князю Дмитрию Антиоховичю[38] и племяником моим князьям  Авраму и Степану Кантакузиным[39]. А мелкие лошади  раздать села Марине крестьянам в поминовение познее раздать на панихиде.

В Греческой монастырь[40] – тритцать рублев; Вывановской монастыре[41] монахиням – десять рублев; в Мурашкине в мужеской[42] и в Девичей[43] монастыри монахам и монахиням по десять рубле, в монастырь хлеба ржи по дватцати четвертей[44]. Тех же монастырей  священикам с причетники  сорокоустия, и на ладане и на свечи по пяти рублев; а в протчие села Мурашкина церкве  священикам на церкве по два рубли; в село Картмазовну священнику с причетники и на свечи, и на  ладани – пять рублев.

Сыну моему кресному Ивану Зайцеву после Григорья Михайловича – платья кафейное, одну рубаху, денег сто рублев. Ис платев моего, ис проечей мелочи отдать брату моему князя Дмитрию Антиоховичю шубу парчевую золотную. Дочере моей кресной Алене Сергеевне[45] шубу зеленую, роб ларчевой жоатой, крест брилиантовой с тремя синими яхонтами, перстень золотой с полубрилиантом, два куска тонкого полотна, а протчье платье которые получет зделать в церквы риси стихари под ризники патрахели поручи. А остальное все разделить  служителем и служителницам  моим и неимущим людем по Вашему разсуждению. //

Девке Анне Хрулевой в придание дать денег пятдесят  рублев, да и платье верхе наепанчю а мер  ей дан да после Григорья Михайловича, две рубахи  с манжетами; Иван Соломенову отдать имеющиеся у меня сто денег – пятдесят  рублев,  да за лечение руки – сто дватцать рублев.

Служителям моим дать в на рождение означенному Иван Соломенову дватцать рублев, Ване Мясникову, Степану Жаркову по тритцать рублев;  Василь и Прохорову Дмитрию повар по дватцать рублев; Якову Хухлычину – пятнатцать рублев; а  протчим всем лакеям, кучер, садовнику по десяти рублев; повар Григорью Боровкову – восемь рублев; Василью повар, Афанасью Федоткинскому по пять рублев.

В селе Марине бабам и Григорью охотнику по 3 рубля; девкам Авдотье, Акулине и протчим по десять рублев; из же  всем  полотна по дватцать аршин; людем моим  дать камзолы Соломенову парчевой; Жаркову Мясникову грезетовые с позументом; а Прохорову и Хухлычину и с какой материи Вы разсудите. А что кому при животе моем людем дано платья и протчие того у них не отбирать, и их не оставить чтобы небыли обижены ни от  кого, по кончине моей.

По силе духовной дать им людям моим хлеба, харчи и денежное  жалование что кому определено на полгода, а пока месту они  не приищут себе пропитания жить им в доме моем в тех покоях кто где живет и дрова им довать оставшие  после меня, кристьяне никому  во биду не давать, но сдержать их в своей милости.

Фарфоровую и хрустальную посуду  и протчее что есть разделить кому Вы изволите. Збывшаго моего в ниже городских вотчинах управителя Семена Мясникова щетов никаких не требовать и начетных денег  и хлеба с него невзескивать.

Посему моему завещательному  писму покорна прошу учинить то  будем судитца пред Создателем нашим Богом, и токо воля Государь  мой братец покорно прошу ученить со мною последнея милость.

 

[Кажется фраза написана Марией Кантемир лично]:  Сим оскончав, притом и всей моей бедной жизни горести в последние требоваю. Сестра Ваша кнежна Мария Кантемирова

 

[продолжение почерком писца] Август 8 дня 1757 году

 

[Подпись]: При сему завещательным писме кнежне Марии Димитревны Кантемировы. Отец духовный Златоустовскаго Московского Монастыря, Иеромонах Иосиф Безсонов, был и подписуеся.

 

  РГАДА. Фонд 1374, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1-2об

 

 Traducere

[Scrisoare testamentară a  prințesei Mariei Cantemir

adresată fratelui Serghei Cantemir din 8 august 1757]

 

 

  1. 1 Stăpânul meu, frățioare, kneazul Serghei Dimitrovici

 

Precum Vă este cunoscut, că eu mă aflu de mai multă vreme în boală, din care cauză am scris eu un testament, ce și unde urmează să fie folosit din averea mea  rog foarte mult și supus ca în corespundere cu acel testament am meu să depuneți al Dumneavoastră efort. Și în acel testament al meu despre îmbrăcămintea, despre vesela de porțelan și despre alte mărunțișuri de casă și despre banii rămași ce și unde să fie folosiți nu este scris.

Pentru aceasta, pe Dumneavoastră Stăpâne și frățiorul meu, Vă rog supusă, ca păcătosul meu corp să fie înmormântat la moșia mea de lângă Moscova în satul Marino între biserică și livadă în partea stângă a bisericii fără orice fel de ceremonie.  Deasupra corpului  [mormântului -n.n.] meu să fie zidită o capelă rotundă de piatră cu dimensiunea interioară de cinci  arșini[46]. Pe cercul acele-i capele pe exterior să fie făcute stemele noastre[47], să fie acoperită cu lespezi albe, de instalat deasupra capelei o cruce de cupru poleită cu aur. În capelă să fie puse icoanele înrămate ale Preasfinților Părinți de Alatîri[48], pentru panehidă să se facă patrafir și odăjdii din țesătura mea cea neagră, iar cadelniță să fie cumpărată una de aramă. Sicriul să fie pus în centrul capelei și să fie acoperit cu o cuvertură de atlas de culoarea zmeurii cusut și împletit cu fir de aur, iar crucea pusă, făcută la ceapraz din aur lat, iar  acoperemântul pus în fiecare zi să fie din postav negru cu dantelă de mătase. La înmormântarea corpului meu să fie împărțite milostenii preoților și citeților, celor săraci și de pe la închisori din banii pe care-i am în casă, și să faceți așa cum credeți de cuviință. Părintelui meu duhovnic să i se dea 20 ruble, iar la 40 de zile a sărindarului și la un an să fie date – slujbe , despre care este scris în Testamentul meu și anume:

Portretul care mi-a fost oferit mie să-l port după maică-mea[49] de milostivul și de măreață slavă destoinică de amintire Stăpânul Împărat Petru cel Mare și  Stăpâna Împărăteasă Ekaterina Alekseevna, portretul acesta să fie adus în biserica din satul Marino și pus la icoana Sfinților Părinți de Cazan. Icoanele mele înrămate și neînrămate să fie date aceleiași biserici și să fie puse acolo unde s-ar cuveni mai potrivit.

Iar ceea ce se află în casa mea din satul Marino, în cufere și cutioare, în afară de odăjdii, și de asemenea aici la Moscova, veselă de argint, în afară de argintăria rămasă de la fratele Antioh Dmitrievici acestea să fie toate adunate și păstrate pentru  [viitoarea – n.n.] mănăstire.

Perla cea mare[50] în caz dacă va costa nu puțin, atunci să fie oferită Preamilostivei Împărătese[51], iar dacă va fi evaluată la un preț nu prea mare apoi să fie dăruită executorului meu de încredere Luminăției Sale, Preaînălțatului general-feldmareșal și cavaler a ambelor ordine rosienești, general-procuror Nikita Iurievici Trubețkoi. În caz dacă acea perlă va fi oferită Preamilostivei Stăpâne Împărătese, atunci Luminăției Sale să i se dăruiască orice alt ceva cum Veți găsi de cuviință.

Fratelui meu kneazul  Matvei Dimitrievici  – inel de aur cu briliant, inimioară [medallion- n.n.] presurată cu mici briliante. Cumnățelei mele kneaghinea Agrafena Iacovlevna[52] – o podoabă de culoare roză cu rubine, de care se poartă pe cap; caretă  cu  caii.

Orice animale care vor rămâne la pomenirea mea să le împărțiți cum Veți considera, Dumneavoastră, și vărului kneazul Dmitrie Antiohovici[53] și nepoților mei knejilor Avram și Stepan Cantacuzino[54]. Caii mici să fie împărțiți țăranilor din satul Marino la pomenire, iar mai târziu și la parastas.

La mănăstirea greacă[55] – 30 ruble; monahiilor de la mănăstirea Ivanovo[56] – 10 ruble; celei de bărbaţi din Murașkino[57] și mănăstirii Devicii[58] monahilor și monahiilor câte 10 ruble, pâine de secară câte 20 de sferturi[59]. Preoților și citeților de la aceleași mănăstiri la sărindar și de  tămâie și de lumânări câte 5 ruble; iar în alte sate, în biserica din satul Murașkino, preoților din biserică – câte 2 ruble; în satul Kartmazovna, preotului și citeților și de lumânări și de tămâie – 5 ruble.

Finului meu de botez Ivan Zaițev după Grigorii Mihailovici – straile cafenii, o cămașă, bani – 100 ruble. Din hainele mele, din alte lucruri mărunte să i se dea vărului meu  kneazul Dmitrie Antiohovici – blană aurită cu brocart. Finei mele de botez Alenei Sergheevna[60] – o blană verde, o roba din cufărul galben [traducere îndoielnică – n.n.]; cruce în briliante cu trei rubine albastre,  inel de aur cu semibriliant, două bucăți de stofă subțire. Iar din altă îmbrăcăminte pe care o va primi biserica poruncesc să se facă odăjdii, stihare, podriznițe și patrahire. Celelalte toate să fie împărțite slugilor și slujnicelor mei  și oamenilor neavuți, precum Veți considera.

Fetei Ana Hruleva să i se dea drept zestre 50 ruble, precum și haine care se îmbracă pe deasupra, iar măsura îi este dată ei după Grigori Mihailovici, două cămăși cu manjete. Lui Ivan Solomenov să i se dea din acei 100 de banii ai mei – 50 ruble, și pentru lecuirea mâinii – 120 ruble.

Slujnicilor mei să li se dea la Nașterea numitului Ivan Solomenov – 20 ruble; lui Vanea Measnikov, lui  Stepan Jarkov – câte 30 ruble; lui Vasili și lui Prohorov Dimitrie, bucătarul – câte 20 ruble; lui Iacov Huhlîcin – 15 ruble, iar tuturor celorlalți lachei, vizitiului, grădinarului – câte 10 ruble; bucătarului  Grigorii Borovkov – 8 ruble; lui Vasil bucătar,lui Afanasii din Fedotkino – câte 5 ruble.

Femeilor din satul Marino și vânătorului Grigorii – câte 5 ruble; fetelor Avdotia, Akulina și altora – câte 10 ruble; tot acelorași câte 20 arșini de pânză; oamenilor mei să li se dea: lui Solomenov – frac de brocart, lui Jarkov și Measnikov  – (frac) de lână cu ornament de culoarea erbii, iar lui Prohorov și Huhlîcin – din orice material, cum Veți chibzui Dumneavoastră. Iar ceea ce a fost dat în timpul vieții mele îmbrăcăminte și celelalte să nu li se ia și pe ei să nu-i lăsați să fie obijduiți de nimeni, după decesul meu.

Conform Testamentului meu să li se dea oamenilor mei pâine, de mâncare și simbrie în bani, cât le este determinat pe o jumătate de an, până când nu-și vor afla alt loc de trai și hrană, să trăiască ei în casa mea în aceleași locuințe cine și unde trăiește și lemne să li se dea rămase de la mine, nimeni să nu-i obijduiască pe țărani, dar să fie ținuți din mila Voastră.

Vesela de porțelan și cristal și altele care sunt să le împărțiți cui Veți dori.

De la fostul meu vechil al moșiilor din Nijnii Novgorod Semion Measnikov să nu fie  cerute nici un fel de conturi, nici percepuți de la el bani  și nici grâne.

În corespundere cu această a mea Scrisoare testamentară rog cu supunere să aduceți la îndeplinire, altfel ne vom judeca înaintea  lui Dumnezeu, Creatorul nostru și așa îmi este voința Stăpâne, frățioare al meu,  rog cu supunere să țineți seamă de ultima mea milostivire.

 

[Se pare fraza e scrisă personal de Maria Cantemir]: Încheind prin aceasta a mea sărmană și îndurerată viață, cea din urmă cerință. A Dumneavoastră soră prințesă Maria Cantemirova

 

[în continuare ductul scribului]: August 8 zile anul 1757.

 

[Semnătură]: La această Scrisoare testamentară a kneajnei Maria Dimitrievna Cantemirova Părinte duhovnic de la Mănăstirea Zlatoust din Moscova ieromonahul Iosif Bezsonov, am fost și iscălesc.

 

Facsimilul documentelor

 

 

[1] Майков Л. Н., Княжна Мария Кантемирова, в Русская старина, Москва, 1897, том 89, январь, с. 49-69; март, с. 401-417; том 90, июнь, с. 425-451, том 91, август, с. 225-253. Această lucrare a fost tradusă și publicată integral cu studii însoțitoare care au rămas în mare parte la nivelul de cunoaștere oferit de academicianul rus de la finele sec. al XIX-lea:  Maicov L. N., Prinţesa Cantemir. Portret de epocă şi corespondenţă inedită. Ed. de L. Ivanov.  Cuv. înainte  de  Ş. Lemny. Trad. de M. Vraciu şi L. Ivanov, Iaşi, 2005, p. 37-40.

[2] Cantemir Demetrius Princeps Moldaviae, Istoria Creșterilor și a Descreșterilor Curții Othmannice/ Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae. Versiune românească în ediție princeps de Dan Slușanschi. Prefața  traducerii românești de acad. Virgil Cângea. Anexă de Aurel Dicei,  București, 2010, 356+273 p. ; Cantemir Dimitrie, Lʼimmagine irraffigurabile della Scienza Sacro-Santa. A curs di Vlad Alexandrescu. Traduzione di Igor Agostini e Vlad Alexandrescu. Introduzione e note di Vlad Alexandrescu. Edizione critica del testo latino di Dan Slușanschi e Liviu Stroia, Milano, 2012, 490 p. ; Cantemir Dimitrie, Micul compendiu asupra întregii învățături a logicii. Ed. a II-a. Traducere din limba latină de Dan Slușanschi. Studiu interactiv, note și indici de Alexandru Surdu, București, 2012, 170 p.; Дмитрий Кантемир, Описание Молдавии. Факсимилe, латинский текст и русский перевод Стурдзовского списка. Составление и общая редакция  Н.Л.Сухачeва. Вступ. статья А.И. Ешану, П. Балмуш. Перевод с латинского А.В. Андреева, Е.В. Щевцовой. Коментарии и примечания А. Ешану, В. Ешану,  Санкт-Петербург, Нестор-История, 2011, 434+СDVI c. ș.a.

[3] Цвиркун В., Эпистолярное наследие Дмитрия Кантемира. Жизнь и судьба в письмах и бумагах, [Chişinău], Ştiinţa, 2008, Idem, Димитрий Кантемир, страницы жизни в письмах и документах, Санкт-Петербург, 2010, 412 с.

[4] Ciocoitei Mihaela-Elena, Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir. Teză de doctorat. Univ. București, Fac. de istorie, 2005, 390 p. ;  Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Moştenirea culturală a Cantemireştilor, Chişinău, Ed. Pontos, 2010, 212 p. ; Crețu Bogdan, Inorogul la Porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ, vol. I-II, Iași, Institutul European, 2013, 498 p. ; Цвиркун В.И. Под сенью двух держав. История жизни и деятельности Димитрия Кантемира в Турции и России. Издание 2-е исправленное и дополненное, Кишинев, Cartdidact, 2013, 280 c. ;  Victor Ghilaș, Dimitrie Cantemirmuzicianul în contextul culturii universale, Chișinău, 2015, 496 p.

[5] Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord. acad. Andrei Eșanu, Chișinău, ed. Știința, 2008, 604 p.+ arbore genealogic.

[6] Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Maria Cantemir (1700-1757), în Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, 2008, p. 462-476. Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Consideraţii privitoare la demnitatea prinţesei Maria Cantemir, în Idem, Moştenirea culturală a Cantemireştilor. Studii, Chişinău, Ed. Pontos, 2010,  p.177-187.

[7] Kidel Alexandru, Maria Cantemir (Femeia cea mai cultă din epoca lui Petru cel Mare), Chișinău, 1934, 30 p.

[8] Vezi mai detaliat în: Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Prințesa Maria Cantemir între ficțiune artistică și realitate istorică, în Akademos, Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2011, nr. 3 (22), p. 121-127. Idem, Considérations sur la dignité de la princesse Maria Cantemir, dans Travaux de Symposium International  Le Livre. La Roumanie. L’Europe.  Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010. Tome IV: La quatrième section – Latinité orientale,  Bucarest, 2011, p. 89-100., publicat și în Eșanu A. Cultural universe in Moldavia (XV-XIX)/ Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX), Chișinău, 2013, p. 249-259; Цвиркун В., Биография Мaрии Кантемир. Вымыслы и реальность, в Factorul feminin în istorie. Culegere de studii și documente, Chișinău, 2012, p.419-426.

[9] O bibliografie exhaustivă despre Maria Cantemir vezi: Neamul Cantemireştilor. Bibliografie. Coord. Acad. Andrei Eşanu, Alcăt. Eşanu A., Cereteu I., Eşanu V., Poştarencu D., Poştarencu Maria, Chişinău, 2010, Ed. Pontos, p. 309-312.

[10]  Vezi mai detaliat în: Eşanu Andrei, Eşanu Valentina. Maria Cantemir (1700-1757), în Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, 2008, p. 463-464.

[11] РГАДА. Фонд 1374  „Кантемиры”, оп. 1, ед. хр. 11, л. 1-4об.

[12] РГАДА. Фонд 1374  „Кантемиры”, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1-2об.

[13] Același N. Iu. Trubețkoi este desemnat ca executor de încredere și a lui Antioh Cantemir. (Vezi Testamentul lui Antioh Cantemir, punctul 9.  Felea Alina,  Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 178.)  

[14] РГАДА. Фонд 1374  „Кантемиры”, оп. 1, ед. хр. 13, л. 1-1об.

[15] Шимко И., Личность княжны Марии Дмитриевны Кантемир, в кн.: Новыя данныя к биографии кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира и его ближайших родственников, Санкт-Петербург, 1891, с. 423-425.

[16] [Бaнтыш-Каменский, Н.Н.], Родословие князей Кантемиров, в кн.: Беер [Феофил Сигфрид]. История о жизни и делах молдавскаго государя Константина Кантемира, с российским переводом и с приложением  родословия кнезей Кантемиров, Моcква, Унив[ерситетская] тип[ография], 1783, с.306-310.

[17] Ibidem, p. 346-355. Vezi și Felea Alina, Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 165-184.

[18] Жудин, И.М., Семья Кантемира и Дмитровка, Орел, А. Воробьев, 2005, с.53-54.

[19] Князь Никита Юрьевич Трубецкой (1699 – 1767), русский военный и государственный деятель, сын  Юрия Юрьевича Трубецкого; представитель  знаменитого рода Трубецких из которого происходила и Анастасия Трубецкая, вышедшая замуж  в 1719 г. за Димитрием Кантемиром.

[20] Дядя Maрии и двоюродной брат Димитрия Кантемира, из молдавского  боярского рода Бантышей из которого происходила  Ана Бантыш, мать Димитрия Кантемира. Прибыл в России незадолго до 1723 г., умер 1748 г. (Gorovei Șt. Cantemireștii. Eseu genealogic, în Dinastia  ( sec XVII-XVIII). Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 29-43.  Cм. Завещание Димитрия Кантемира, пункт 7: в Felea Alina. Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie.Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 174-175).

[21] Речь идет об Александре и Абрахаме, сыновья генерал-лейтенанта князя Канстантина Степановича Кантакузино.

[22] Канстантин Степанович  Кантакузино (1703-1768), сын  валашского господаря Штефана Кантакузино   (1714-1715), двоюродной брат Касандры, жены Димитрия Кантемира.

[23] Речь идет о сыновьях Раду Степановича Кантакузино (1699-1761), сын того же Штефана Кантакузино, двоюродной брат Касандры, жены Димитрия Кантемира.

 

[24]  Речь идет об царице Елизавете  Петровне (1741 – 1761).

 

[25] Nikita Iurievici Trubețkoi  (1699-1767), om politic și militar rus, fiul lui Iuri Iurievici Trubețkoi, reprezentant al distinsului neam de nobili Trubețkoi din care se trăgea și Anastasia Trubețkaia, căsătorită în 1719 cu Dimitrie Cantemir.

[26]  Unchiul  Mariei și vărul lui Dimitrie Cantemir, din neam de boieri moldoveni din care se trăgea și Ana Bantâș, mama lui Dimitrie Cantemir. A sosit în Rusia cu puțin timp înainte de 1723, a murit în 1748. (Gorovei Șt. Cantemireștii. Eseu genealogic, în Dinastia  ( sec. XVII-XVIII). Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 29-43.  Vezi Testamentul lui Dimitrie Cantemir în: Felea Alina, Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 174-177, punctul 7.)

[27] Este vorba despre Alexandru și Abraham, fiii lui Constantin Stepanovici Cantacuzino.

[28] Constantin Stepanovici Cantacuzino  (1703-1768), fiul  domnului valah  Ștefan Cantacuzino (1714-1715), vărul Casandrei, soția lui Dimitrie Cantemir.

[29] Este vorba despre fiii lui Radu Stepanovici Cantacuzino (1699-1761), fiul  aceluiași domn valah  Ștefan Cantacuzino (1714-1715), vărul Casandrei, soția lui Dimitrie Cantemir.

 

[30] Împărăteasa Elizaveta Petrovna (1741 – 1761).

[31] Аршин –  единица  измерения длины  в  системе измерений  средневековой Руси, равняется длине руки от плеча до кончиков пальцев взрослого человека.

[32] Tabac Silviu, Stemele Cantemireștilor, în Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, 2008, p. 570-597.

[33] Речь идет о монастыре расположенном в г. Алатырь, ныне Чувашская Республика Российской Федерации.

[34] Касандра Кантакузино, †1713.

[35] Вероятно, речь идет об уникальном ожерелии из коллекции княжны, которого унаследовала от её отца (Cм. Завещание Димитрия Кантемира, 1 пункт:  в Felea Alina, Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 174.)

[36] Елизавета Петровна (1741-1761).

[37] Рeчь идет о жене Матвея Дмитриевича Кантемира, Аграфена, дочь кн. Якова Ивановича Лобанов-Ростовского.

[38] Дмитрий Антиохович Кантемир (1700-1758),  cын молдавского господаря Антиоха Кантемира  (1695-1700, 1705-1707), брата Димитрия Кантемира и двоюродной брат Марии Кантемир.

[39] Сыновья Пэуны и Раду Степановича Кантакузино, генерал майор  русской армии, прибывший в Россию в 1718 г. От же двоюродной брат Марии Кантемир по материнской линии,  †1761 г.

[40] Речь идет о московском греческом Свято-Никольском монастыре где были захоронены Кантемиры.  Был разрушен в 1935 г.

[41]  Речь идет о  московском Ивановском монастыре.

[42] В 1730 году Большое Мурашкино (Нижне-Новгородской губернии) становится опять помещичьей вотчиной. Оно было подарено детям умершего валашского господина Димитрия Кантемира, князьям Матвею, Сергею, Антиоху (впоследствии знаменитому писателю) и княжне Марии. В 1745 году, после смерти Антиоха доли братьев были отобраны в казну. Доля же Марии Кантемир осталась за нею и впоследствии ее смерти, по праву наследования, перешла к братьям. В этом селе было расположен монастырь о котором упоминает княжна Мария в своем  Завещательном письмею (Мартазова С.Ф., Большое Мурашкино. История развития, на http://www.gttp.ru/MP/mp_51.htm, accesat 12.07.2016.)

[43]  Распологался в Москве.

[44]  Четверть – единица измерения объема в средневековой Руси = ¼ ведра, или  3,08 л.

[45]  Елена (1741-1782),  дочь кн. Сергея Кантемира.

[46] Аrșin  – unitate de măsură a lungimii în sistemul de măsuri în Rusia medievală, egal cu lungimea unei mâini a unui matur de la umăr până la vârful degetelor.

[47] Tabac Silviu, Stemele Cantemireștilor, în Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, 2008, p. 570-597.

[48] Este vorba de o mănăstire cu hramul Sf. Trei Ierarhi din or. Alatîri, azi Republica Ciuvașă din Federaţia Rusă.

[49] Casandra Cantacuzino, †1713.

[50]  Probabil, este vorba de un colier unical din colecția prințesei pe care l-a moștenit de la tatăl ei. (Vezi Testamentul lui Dimitrie Cantemir în:  Felea Alina, Testamentele Cantemireștilor. Studiu de caz (sec. al XVIII – încep. sec. XIX), în Tyragetia. Istorie.Muzeologie. Serie nouă, vol. V (XX), 2011, nr. 2, p. 175, punctul 1.)

[51] Elizaveta Petrovna (1741 -1761).

[52]  Este vorba de soția lui Matei Cantemir, Agrafena, fiica kn. Iacov Ivanovici Lobanov-Rostovski.

[53] Dimitrie Antiohovici Cantemir (1700-1758), fiul lui Antioh Cantemir, domn al Țării Moldovei (1695-1700, 1705-1707), fratele lui Dimitrie Cantemir și văr drept cu Maria Cantemir.

[54] Fiii lui Păuna și Radu Cantacuzino, general-maior în Rusia din 1718, decedat în 1761. Radu Cantacuzino văr drept cu Maria Cantemir pe linia mamei sale Casandra Cantacuzino.

[55] Este vorba de mănăstirea Sf. Nicolae din Moscova, unde au fost  înhumați Cantemireștii, distrusă în anul 1935.

[56] Este vorba de „Ivanovskii monastâri” din Moscova.

[57] În 1730 satul Bolșoe Murașkino (gubernia Nijnii Novgorod) devine din nou moșie moșierească. Aceasta a fost dăruită copiilor domnului valah decedat  Dimitrie Cantemir, knejilor Matvei, Serghei, Antioh  și kneajnei Maria.  În 1754, după moartea lui Antioh, părțile fraților a fost  luate înapoi  în domeniul statului. Partea Mariei i-a rămas în posesie, iar după moartea ei a trecut în proprietatea fraților ei. Anume în acest sat era situată mănăstirea care este menționată de kneajna Maria în Scrisoarea ei testamentară. (Мартазова С.Ф., Большое Мурашкино. История развития, на http://www.gttp.ru/MP/mp_51.htm, accesat 12.07.2016. )

[58] Mănăstire situată în Moscova.

[59] Sfert – unitate de măsură a capacității în Rusia medieval = cu ¼  de vadră = cu 3.08 litri.

[60] Elena  (1741-1782), fiica lui Serghei (Șerban) Cantemir.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s